KANGINO ANGKOP ANG GALATIA 1:8?

Sa hangarin ng mga kasapi sa ACTIV na mapigilan ang patuloy na dumaraming nagbabasa ng aking mga blogs ay naging very ACTIVe sila sa paggamit ng nasa Gal. 1:8 upang palitawin na ang sinumang pumupuna sa mga katiwaliang ginagawa ng Sanggunian ang tinutukoy sa talata. Hindi man ako isang manunulat ay bayaan ninyong gamitin ko ang itinuro ng Sugo at ng Pamamahala ng Iglesia tungkol sa wastong pagti-teksto at paggamit ng talata. Dalangin ko rin sa Diyos na ang paglalahad na ito ay magbukas sa isipan ng mga kaanib sa ACTIV na hindi ako at hindi rin ang mga naglalantad sa mga katiwalian ng Sanggunian ang kalaban at sumisira sa Pamamahala kundi ang mga nakapaligid sa kaniya. Iisa ang ating layunin—ang malantad ang nagtuturo ng ibang-evangelio. Ganito po ang isinasaad sa talata: “Datapuwa’t kahima’t kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anomang evangelio na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay matakuwil.” Ang paglalantad sa mga korupsiyon at katiwalian ng Sanggunian ay hindi pangangaral ng iba sa ipinangaral ng mga apostol sapagkat sila mismo ang nangaral na dapat ihayag at sawatain ang mga gawa ng kadiliman. Sino-sino kung gayon ang nangangaral ng ibang evangelio na iba sa ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga apostol? Ang mga ito ang nagdaragdag o nagbabawas sa nakasulat kaya dapat lang silang itakuwil. Sinabi ni Cristo sa Kaniyang mga apostol na, “Magsiyaon kayo sa buong sanlibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa’t ang hindi sumasampalataya ay parurusahan.” Kaya nga upang matiyak na sumasampalataya ang isang tao ay itinuro rin ni Cristo na, “ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko.” Ito ang dahilan kaya ang Pamamahala ay napakahigpit sa pagpapatupad ng mga tuntunin sa pagdudoktrina, sa pagsubok at sa kung sino ang nararapat bautismuhan. Kapag sinusubok na ang isang naturuan na ng buong doktrina ay dapat na kusa na siyang sumasamba at nakikilahok sa mga gawain ng Iglesia. IBAng iba sa aral ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol ang sinunod at itinuro ng Sanggunian. Alam ng lahat na iniutos ni kapatid na Glicerio B. Santos, Jr. na kapag dumalo sa Pamamahayag o naakay sa Lingap Pamamahayag ay dapat nang itala na dinuduktrinahan. Si ka Jun Santos pa ang nagpapadala ng mga Bus o sasakyan upang ihatid-sundo sa pagsamba ang mga “sinusubok” at patuloy na bigyan ng mga “goody bags”  na may lamang noodles kapag sila ay sumamba. Kaya ang pagsamba o ang pag-anib sa Iglesia ay naging isang game show—“Deal or NOodles. Ang marami namang Tagapangasiwa ay excited na excited pang sundin ang labag sa tuntunin na mga tagubilin. Resulta: mga bungang hindi sumasampalataya kundi PABEBE, pa-hele hele muna at tulad ng bata ay kailangan pang may goodies para sumamba. Si kapatid na Radel G. Cortez naman na dapat sana ay BUONG HIGPIT na pinatutupad ang tuntunin sapagkat utos ng Diyos na “gawin ang lahat ng mga bagay na may kaayusan” ay BUONG LUWAG na pinalulusot ang mga paglabag na ito at nag-uulat pa ng kasinungalingan sa Tagapamahalang Pangkalahatan tungkol sa tunay na kalagayan ng pagbubunga sa Iglesia. Milyon-milyon daw ang mga naging bunga pero puros bunganga lang. Ang iba namang mga kabilang sa Sanggunian ay taga-tsuwariwariwap lang o nagsasawalang kibo sa hayagang paglapastangan sa mga doktrina at mga tuntunin sa Iglesia. Ano kung gayon ang kanilang ipinagkaiba sa isa’t isa? Aral din ng mga apostol na ang pagbibigay (pag-aabuloy) ay dapat na pasya ng puso at huwag mabigat sa loob at hindi dapat atangan ng lalong mabigat na pasanin ang mga kapatid. Subalit ano ang ginawa ni ka Jun Santos? Ang daming idinagdag na iba’t ibang uri ng handugan sa Iglesia at ang dalawa sa halimbawa nito ay ang handugan para sa FYM at handugan para sa Lingap. Ano ang katunayan na ang mga ito ay labag sa aral na dapat ay pasya ng puso at hindi mabigat sa loob ang pagbibigay? Ano ang katunayan na ito ay mabigat na pasanin sa mga kapatid? May handugan na, ay hinihingan pa ang mga kapatid ng ilang goody bags. Ang mga naglilingkod naman sa Tanggapan ng Iglesia ay “sapilitang” papipirmahin sa “bawas-tulong” para sa goody bags para palabasin na hindi sila pinilit. Isipin na lang ang mga janitor at janitress na may mga pamilya at tumatanggap lamang ng halos P4,000.00 pesos a month. Nandiyan pa ang mga tickets sa concerts ng kung sino-sino na bawas tulong din. HINDI LANG MABIGAT O PABIGAT KUNDI NAPAKAAAABIGAT. Gets niyo? Hinahaluan ko na lang po ng kaunting “humor” para ang dating sa inyo ay hindi gaanong mabigat. Sabi nga po sa dati nating inaawit ay “Ngumiti ka sa mga bagabag, ngumiti ka kung ika’y may dusa.” Kaya lang po ay mas malaki ang ngiti ng mga nakikinabang sa ating pagdurusa. Hindi po bale mga kapatid, sa araw ng paghuhukom ay hindi na sila makangingiti dahil sila na ang magdurusa. Sa halip na ngiti na litaw ang mga ngipen ay magngangalit ang kanilang mga ngipen at sisigaw sila ng kalagim-lagim sapagkat ang mga nangaral ng iba sa ipinangaral ng mga apostol ay parurusahan araw at gabi sa dagat-dagatang apoy. KAYA, KANGINO ANGKOP ANG GALATIA 1:8? -Antonio Ebangelista “They tried to bury us…they didn’t know we were seeds” Official Website: http://www.iglesianicristosilentnomore.org Instagram: @antonioebangelista Twitter: @AEbangelista1 Email:  INCDefendersSilentNoMore@gmail.com #iglesianicristo #inc100 #inccentennial #centennial #inc4life #incootd #incfashion #incmedianews #inctv #net25 #incmedia #increview #fymfoundation #mycountrymenmybrethren #kabayankokapatidko #incselfiechallenge #incwikileaks #sanggunian #radelcortez #gerrypurification #junsantos #gliceriosantosjr #rodelcabrera #biensantiago #erdzcodera #ernestosuratos #mattpareja #antonioebangelista #silentnomore #iglesianicristosilentnomore #incsilentnomore #incdefenders “Unlike you, I don’t have power or money, but what I do have is a very particular set of skills, skills I have acquired over a very long career.  Skills that make me a nightmare for people like you.  If you tell the truth now, that’ll be the end of it.  I will not look for you, I will not pursue you.  But if you don’t, I will look for you, I will find you, and I will expose you.” – AE Originally published at: https://incsilentnomore.wordpress.com/2015/08/06/kangino-angkop-ang-galatia-18/